Youth Football & Leadership Camp

Youth Football & Leadership Camp

सेल्टर आश्रय नेपालले आयोजना गरेको 2nd National street children football festival बाट पहिल रा दितिय भएका १८ जाना अनाथ आशय बाल बालिका हरू छनोट गरी Asian football Confederation and malaysian Football Association sanga ko सह कार्य बाट पोखरा चितवन र कठमाडैंको संस्थामा रहेका बालिका हरूलाई ५ दिन को लगी Malaysia को Kyala Lumpur मा Youth Football & Leadership Camp को लागी Malaysia प्रस्थान गरेका छन।